Metsänomistajat

Metsänomistajat saavat kaikki metsäänsä liittyvät palvelut kauttamme aina raivaussahatöistä veroilmoituksen täyttämiseen asti. Meiltä voitte tilata myös yksittäisen palvelun, esim. istutus tai leimikon suunnittelu.

Metsäpalvelusopimus

Metsäpalvelu J.Konttinen tarjoaa metsänomistajille metsäpalvelusopimuksen, johon ei sisälly kiinteää vuosimaksua. Laskutamme vain metsänomistajan kanssa sovituista töistä. Metsänomistaja päättää metsäpalvelusopimuksen laajuuden. Sopimukseen kuuluu alkuvaihessa maksuton tilakäynti, jossa kartoitetaan tilan hakkuu mahdollisuudet ja hoitotarpeet.

Palvelukokonaisuudet

Olemme myös räätälöineet metsänomistajille kolme erilaista palvelukokonaisuutta, (Pehtoori, Renki ja Kirjuri) huomioon ottaen metsänomistajien erilaiset tarpeet hallinnoida ja hoitaa metsäänsä. Räätälöimme myös juuri sopivan palvelukokonaisuuden riippuen metsänomistajan omista voimavaroista hoitaa metsäänsä.

  PEHTOORI-
PALVELU
RENKI-
PALVELU
KIRJURI
PALVELU
Metsäsuunnitelman laatiminen x    
Puukauppa x    
 Hakkuiden suunnittelu x    
 Tarjousten pyytäminen ja vertailu x    
 Korjuun valvonta x    
 Metsänkäyttöilmoitukset x    
Metsänhoitotöiden suunnittelu ja toteuttaminen x x  
 Metsän uudistaminen x x  
 Maanmuokkaus ja tarvittaessa uudisalan raivaus x x  
 Metsänviljelytyöt (istutus/kylvö) x x  
 Taimikonhoitotyöt x x  
 Kemera-tukihakemukset x x x
Metsätalouden ylläpito x   x
 Metsätalouden kirjanpito x   x
 Veroilmoituksen tekeminen x   x
 ALV-tilitykset x   x

Metsäalan toimijat

Tarjoamme teille erilaisia ammattilaispalveluja metsänhoitotöistä toimihenkilöpalveluihin.

Palvelujamme metsäalan toimijoille:

 • Metsänhoitotyöt
  • Raivaussahatyöt
  • Istutustyöt
  • Taimikoiden inventoinnit
  • Hakkuualueen ennakkoraivaukset
 • Sähkölinjojen alustaraivaus ja reunapuiden poistot
 • Maisemointityöt (tontit, kaupunkialueet jne)
 • Puunkaatoavustus
 • Hakkuukoneen avustaminen kaatotyössä esim. tonttihakkuut
 • Ongelmapuiden kaatotyö
 • Traktorityöt (metsävarusteinen Valmet 705)

Tonttipalvelut

 • Tonttipalveluja ovat mm.
 • Pihapuiden kaadot
 • Tonttihakkuut
 • Traktorityöt (puiden ja risujen ajo)
 • Tontin raivaus
 • Pensasaitojen leikkaus
 • Kantojen jyrsintä

Tonttipalvelut ovat tarkoitettu esimerkiksi omakotitalo/kiinteistön omistajille, taloyhtiöille sekä kesäasunnon omistajille. Pihapuiden kaataminen ja tontin siistiminen ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja.

Pihapuun kaadot

Puun kaatamisen hintaan vaikuttaa puun koko ja käytettävissä oleva tila. Kerromme puunkaadon hinnan aina etukäteen. Ahtaissa paikoissa puu katkotaan osissa latvasta alaspäin joko kiipeilemällä tai nosturin avulla. Kuljetamme asiakkaan halutessa risut ja puut pois tontilta. Puut voidaan tehdä myös pilkkeeksi asti. Yrityksellä on vaadittavat vakuutukset työn toteuttamiseen. Huomioittehan että asemakaava alueella puunkaatamiseen tarvitaan kaupungilta maisematyölupa.

Pihapuun kaadon palvelukokonaisuus:

 • Kaatotyö (suorakaato tai latvasta alaspäin pätkimällä)
 • Rungon karsinta ja pätkiminen esim. saunapuun mittaan
 • Oksien poisvienti
 • Pilkkeen tekeminen pilkehäkkiin
 • Halutessanne viemme koko rungon ja hyvitämme sen arvon
 • Kantojen jyrsintä

Tonttihakkuut

Tonttihakkuulla tarkoitetaan kiinteistön laajempaa puuston hakkuuta. Kaadettavia puita on yleensä useita kymmeniä. Kaadamme puut ja raivaamme tontin sopimuksen mukaisesti. Hyvitämme kaadetut puut tai jätämme puut asiakkaalle.

Tonttihakkuun palvelusisältömme:

 • Hakkuun suunnittelu (leimikon suunnittelu)
 • Tonttihakkuutyö:
  • metsurityö
  • puiden ja risujen ajo
 • Mahdollisesti osapuista tehdään pilkkeeksi
 • Puukaupan tekeminen

Tontinraivaus

Metsäpalvelu J.Konttinen hoitaa myös tontin raivauksen maiseman siistimiseksi. Esimerkiksi epäsiistit risukot, vanhat pensaat ja aliskasvos poistetaan maanomistajan ohjeiden mukaisesti. Suoritamme myös pensasaitojen leikkauksia.

Traktoripalvelut

Metsäpalvelu J.Konttisella on käytössään metsävarusteinen (nosturi ja kourakuormain) Valmet 8400 maataloustraktori. Traktori ei jätä suuria korjuujälkiä aroille piha-alueille. Traktorilla pääsee lähelle risukasaa, jolloin miestyönä tehtävä risujen kantomatka jää  pieneksi. Traktorissamme on nosturin lisäksi lisävarusteina pilkekone (katkaisee, halkaisee ja kuljettaa) sekä takalana.

 • Puutavaran ajo
 • Risujen ajo
 • Pilketyöt Hakki 2x pilkekoneella

Kantojen jyrsintä

 • Kanto jyrsitään 5-10 cm maanpinnantasan alapuolelle
 • Lahoavat ovat monesti ikävännäköisiä ja haittaavat mm. nurmenleikkuuta
 • Jyrsityn kannon tilalle voi istuttaa nurmikon
 • Hinnoittelu perustuu kannon läpimittaan maanpinnantasolta mitattuna

Yrityspalvelut

 • Taloyhtiöt
 • Metsäalan toimijat
 • Sähköyhtiöt, sähköverkon rakentajat
 • Tienpitäjät

Yritys kuuluu Luotettava Kumppani, tilaajavastuu.fi ohjelmaan.

LuotettavaKumppaniyritys

Metsurimme ovat koulutettuja tekemään vaativia puunkaatoja ja huomioimaan niissä piilevät riskitekijät. He ovat koulutettuja tekemään työtä tiealueilla (Tieturva) sekä sähkölinjojen läheisyydessä (Sähkötyöturvallisuus). Henkilöstämme on ensiapukoulutettuja (EA1).

Taloyhtiöt

Tonttihakkuumme sisältää seuraavat palvelut:

 • Hakkuun suunnittelu, työnturvallisuussuunnittelu
 • Tiedottaminen asukkaille
 • Puiden kaatotyö
 • Hakkuutähteiden poisvienti ja raivaus
 • Kantojen jyrsintä ja jyrsintätähteen poisvienti
 • Hyvitys puutavarasta

Käytössämme on metsävarusteinen traktori joka ei jätä suuria korjuujälkiä aroille pihamaille. Kannot jyrsitään, jolloin työstä tulee viimeistelty.


Metsäalan toimijat

 • Hakkuukoneen avustaminen
 • Sähkölinjojen puunkaatoavustus
 • Metsähoitotyöt (raivaussahatyöt, istutus, taimikoninventoinnit, hakkuualueiden ennakkoraivaukset)
 • Traktorityöt
 • Ongelmapuiden kaatotyöt
 • Maisemointityöt (tontit, kaupunkialueet jne)

Sähköyhtiöt, sähköverkon rakentajat

 • Uusien sähkölinjojen johtoaluehakkuut (valtakirjalla tapahtuvat puukaupat)
 • Keskijänniteverkoston johtoalueraivaukset ja vaarapuiden poistot
 • Myrskypuiden raivaustyöt

Tienpitäjät

 • Vesistöpenkkojen maisemointityöt (raivaus ja oksiminen)
 • Myrskypuiden raivaustyöt
 • Tienvarsihakkuut

Yhteystiedot ja aukioloajat